6 Facts About Vaccines | The Generics Pharmacy

6 Facts About Vaccines

6 Facts About Vaccines

What are the facts that you need to know about vaccines?

  1. They are lifesavers
  2. They are the key to defeating diseases
  3. Vaccines are completely safe
  4. It can protect the community
  5. Vaccines don’t cause autism
  6. It can cut down on the use of antibiotics

Vaccines and generic medicines in the Philippines are readily available for any Filipino. Ngunit hindi lahat ng tao ay alam kung ano nga ba talaga ang mga vaccines at kung ano nga ba ang naitutulong nito. An unvaccinated child can cause many problems for a community and their family. Once a child catches a sickness such as the common cold, treatments such as flu medicine need to be administered along with electrolyte replacements and vitamin supplements. In order to protect your child and save up on costs, it would be best to get regular vaccinations.

Here are some facts about vaccines that you may not know already.

Vaccines are Life Savers

Vaccines are Life Savers

Ang vaccine ay isang epektibong paraan upang maiwasan ang pagkalat ng mga malubhang sakit kagaya ng smallpox at measles. If a virus or bacteria compromises the immune system of a person, the body creates antibodies to counteract the invaders. Ang mahirap sa sakit ay minsan hindi kaya ng immune system ang ilan sa mga sakit na nararanasan ng tao. Dito pumapasok ang mga vaccine.

Ang vaccine ay mahinang bersyon ng sakit na sadyang ini-introduce sa katawan upang maging mas epektibo ang immune system sa pag kontra ng sakit na ito. Dahil dito, ang anti-bodies ng katawan ay mas handang labanan ang paparating nasakit.

Vaccines are the Key to Defeating Diseases

Vaccines are the Key to Defeating Diseases

Vaccines have eradicated many of the deadliest diseases known to man. Smallpox was eradicated by vaccines in the 1980s due to a consistent push for vaccinations. Diseases such as polio and measles are also regulated by proper vaccination. Salamat sa kapangyarihan ng vaccines, ang karamihan sa mga tao ngayon ay protektado na sa iba’t ibang mga malulubhang sakit.

Vaccines are Completely Safe

Vaccines are Completely Safe

Ang paggamit at pagpamamahagi ng vaccines ay ligtas sa kalusugan ng tao. Ang mangyayari lang pagtinurok ang bata ng vaccine ay makakaranas ng sakit, pagmumula ng balat, at kaunting paghapdi. Kaunti lang ang makukuhang side effect ng tao, kasama na dito ang pagkuha ng allergy. Put your trust in your doctors and medical professionals when it comes to the needs and safety of your children.

Vaccines Protect the Community

Vaccines Protect the Community

Vaccines help protect your community by preventing the spread of disease. Mayroong tinatawag na “herd immunity” na nagsasabing kapag immune ang karamihan sa isang komunidad, mas magiging mahirap ang pagkalat ng mga sakit. Refusing to get your child vaccinated is a decision to put your child and anybody who comes into contact with your child in danger.

Vaccines Don’t Cause Autism

Vaccines Don’t Cause Autism

Ang autism spectrum disorder ay isang developmental disability nakakaapekto sa iba’t ibang function ng utak. Walang ugnayan ang autism at ang paggamit ng vaccine. Ito ay kathang-isp lamang. Ang autism ay maaaring mamana ng anak mula sa mga magulang. Ang pagkakaiba ng genes ng isang bata ay dumadagdag din sa panganib na makakuha ng autism.

Vaccines Can Cut Down on Anti-Biotics

Vaccines Can Cut Down on Anti-Biotics

Alam niyo ba ang antibiotics ay possibleng magdulot ng problema sa lining ng tiyan? Ang sobrang paggamit ng antibiotic ay nakakapatay ng good bacteria sa katawan. Ang good bacteria ang kailangan para balanse ang natural na bacteria na nakatira sa katawan. The use of vaccines can keep the natural bacteria in the stomach and body to be regulated and remain at safe levels.  

Key Takeaway

Vaccines and medicine for flu and other diseases are important for children and adults in the country. The recent outbreak of supposedly eradicated diseases is directly caused by adults refusing to vaccinate their children. The side effects of an unvaccinated child can cause catastrophic problems in a community.

Vaccines are lifesavers because they prevent babies from contracting diseases at an early age. Vaccines have minimal side effects such as redness, irritation, and tenderness. Autism and vaccines are not related to each other. Autism is caused by genetics and family history. Dahil sa mga ito, importanteng mapabakunahan agad ang inyong mga anak. Huwag nang magdalawang-isip pa. Pumunta agad sa pinakamalapit na medical facility at magtanong sa mga eksperto kung ano ang dapat mong gawin.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic Acid Tablet Vitamin
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl AlcoMoist 500 ML
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Scroll to Top