Kidney Stones: Sanhi, Sintomas, at Gamot | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Kidney Stones

Kidney Stones: Sanhi, Sintomas, at Gamot

Ang kidney stones ay mga namuong mineral o asin na naiipon sa kidney o bato. Karaniwang nagkakaroon ng kidney stones dahil sa pagkain, katabaan, piling uri na sakit, o gamot na iniinom.

anatomy of the kidney with kidney stones

Ano ang kidney stones?

Ang kidney stones, na kilala rin sa tawag na renal calculi, nephrolithiasis, o urolithiasis, ay mga namuong mineral kagaya ng calcium, oxalate, at uric acid dahil sa pagtapang o pagiging concentrated ng ihi (pagbawas sa tubig sa ihi). Maaari rin intong makita sa ibang bahagi ng urinary tract katulad ng apdo.

Ano ang sanhi ng kidney stones?

Walang isang sanhi ang kidney stones, ngunit maraming iba’t ibang bagay na maaaring magpataas ng posibilidad na magkaroon nito. Basta na lang itong namumuo kapag mas maraming mineral ang nasa ihi kaysa sa likido sa ihi.

Ano ang sintomas ng kidney stones?

Ang mga sintomas at senyales ng kidney stones ay lumalabas lang kapag gumalaw ito sa loob ng iyong bato o lumabas patungo sa ureters (ang mga tubo na sa pagitan ng bato at apdo). Kapag naipit ito sa ureter, napipigilan nito ang daloy ng ihi na nagdudulot ng pamamaga ng bato. Kapag namaga na ang bato o kumirot ang ureter, nakararanas ang pasyente ng matinding sakit. Sinasabayan ng sakit ang mga sumusunod na sintomas:

 • Matinding sakit sa tagiliran o likod sa ibaba ng tadyang
 • Sakit na nagmumula sa tiyan pababa sa singit
 • Sakit na pabugso-bugso
 • Masakit o mahapding pag-ihi

Ang ilan pang sintomas ng bato sa kidney ay:

 • Ihi na pink, pula, o brown
 • Malabo o mabahong ihi
 • Pagdalas sa pag-ihi o pag-ihi na patak-patak lamang
 • Pagkahilo at pagsusuka
 • Lagnat at panginginig kung mayroong impeksyon

Ang mga sintomas ay maaaring magbago. Halimbawa, pwedeng lumipat ang sakit mula sa tagiliran papunta sa singit at maaari rin itong lumala habang gumagalaw ang bato sa kidney.

Ano ang gamot sa kidney stones?

Hindi karaniwang binibigyan ng malakas na uri ng gamot ang bato sa kidney. Madalas ay kaya na nitong lumabas sa katawan na hindi kinakailangan ng operasyon.

Ang mga malilit na bato sa kidney ay nagdudulot ng sakit hanggang mailabas mo ito, karaniwang sa loob ng 1 o 2 araw. Mabisang gamot sa sakit na dulot ng kidney stones ang mga non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs).

Kailan dapat pumunta sa ospital?

Pumunta sa doktor o ospital kung nakararanas ng mga nakababahalang sintomas.

Agad na pumunta sa ospital kung:

 • Nahihirapan ka nang umupo dahil sa sakit
 • Nakararanas na ng sakit na may kasamang pagkahilo at pagsusuka
 • Mayroong dugo sa iyong ihi
 • Hindi ka na makaihi
Recommended Medicines for Endocrine
Metformin Glucotin 1G 30 tablets box
Metformin Film Coated Tab 1g (GLUCOTIN)-30
Acarbose 50mg 100 tablets
Acarbose Tab 50mg (TGP) -100
Potassium Citrate Tablet 1080mg (TGP) - 30
Dexamethasone Tab 500mcg (DEXACORT)-100
Dexamethasone 500 mcg 100 tablets box
Dexamethasone Tab 500mcg (TGP)-100
Prednisone Susp 10mg 60ml (UNICORT)-1
Prednisone Tab 10mg (BIOPRED)-100
Prednisone Biopred 20mg 100 tablets
Prednisone Tab 20mg (BIOPRED)-100
Prednisone Tab 5mg (DRAZONE)-100
Levothyroxine 50mcg 90 tablets box
Levothyroxine Tab 50mcg (TGP) -90
Glazide Sandoz White Box
Gliclazide Tab 80mg (GLAZIDE SANDOZ)-60
Glimepiride Tab 2mg RIMEPRIL box
Glimepiride Tab 2mg (RIMEPRIL SANDOZ)-100
Glimepiride Tab 3mg RIMEPRIL box
Glimepiride Tab 3mg (RIMEPRIL SANDOZ)-100
Glimepiride 4mg 20 tablets box
Glimepiride Tab 4mg (TGP)-20
Glipizide Tab 5mg (GLUZID)-100
Metformin Tab 500mg (DIAMET)-100
Recommended Medicines for Endocrine
Metformin Glucotin 1G 30 tablets box
Metformin Film Coated Tab 1g (GLUCOTIN)-30
Acarbose 50mg 100 tablets
Acarbose Tab 50mg (TGP) -100
Potassium Citrate Tablet 1080mg (TGP) - 30
Dexamethasone Tab 500mcg (DEXACORT)-100
Dexamethasone 500 mcg 100 tablets box
Dexamethasone Tab 500mcg (TGP)-100
Prednisone Susp 10mg 60ml (UNICORT)-1
Prednisone Tab 10mg (BIOPRED)-100
Prednisone Biopred 20mg 100 tablets
Prednisone Tab 20mg (BIOPRED)-100
Prednisone Tab 5mg (DRAZONE)-100
Levothyroxine 50mcg 90 tablets box
Levothyroxine Tab 50mcg (TGP) -90
Glazide Sandoz White Box
Gliclazide Tab 80mg (GLAZIDE SANDOZ)-60
Glimepiride Tab 2mg RIMEPRIL box
Glimepiride Tab 2mg (RIMEPRIL SANDOZ)-100
Glimepiride Tab 3mg RIMEPRIL box
Glimepiride Tab 3mg (RIMEPRIL SANDOZ)-100
Glimepiride 4mg 20 tablets box
Glimepiride Tab 4mg (TGP)-20
Glipizide Tab 5mg (GLUZID)-100
Metformin Tab 500mg (DIAMET)-100
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top