Muscle Pain: Sanhi, Sintomas, at Gamot | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Muscle Pain and Inflammation

Muscle pain: sanhi, sintomas, at gamot

Ang muscle pain ay maaaring dulot ng aksidente, impeksyon, o sakit. Pwede itong maging panandalian o pang habang-buhay. Maaari rin itong makuha ilang araw matapos mag-ehersisyo o magbuhat ng mabibigat na bagay. Tinatawag ito na delayed-onset muscle soreness (DOMS).

muscle pain

Ano ang muscle pain?

Ang muscle pain, o myalgia, ay sintomas ng isang pinsala, impeksyon, sakit, o iba pang karamdaman sa katawan. Maaari itong maging isang matindi pero tuloy-tuloy pananakit o maaaring maging pabugso-bugso lang. May mga taong nakararamdam ng muscle pain sa isang bahagi ng katawan nila. Meron din namang mga nakararamdam ng sakit sa buo nilang katawan.

Ano ang sanhi ng muscle pain?

Maraming pwedeng maging ugat ang muscle pain at muscle inflammation. Ang ilan dito ay:

 • Autoimmune disease
 • Impeksyon
 • Pinsala sa kalamnan o injury
 • Gamot
 • Neuromuscular disorders
 • Ehersisyo

Ano ang mga sintomas ng muscle inflammation?

Iba-iba ang mga senyales at sintomas ng muscle pain at muscle inflammation. Depende ito sa bahagi ng katawan na apektado at sanhi ng sakit. Ilang posibleng senyales ay:

 • Pagiging sensitibo ng parteng masakit
 • Pamamaga
 • Pamumula
 • Lagnat

Ano ang mga gamot sa muscle pain?

May iba’t ibang uri ng muscle pain at muscle inflammation drugs na maaaring inuman batay sa sanhi at uri ng muscle pain na nararanasan. Ang ilan dito ay:

 • Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) para mabawasan ang sakit katulad ng ibuprofen, naproxen sodium, indomethacin, o celecoxib
 • Acetaminophen
 • Opioids

Kailan dapat pumunta sa ospital?

Ipaalam sa iyong doktor o magtungo sa ospital kung ang nakararanas ng:

 • Sakit sa dibdib
 • Lagnat
 • Kawalan ng control sa pantog o hindi na mapigilan ang pag-ihi
 • Bago o lumalalang sakit
 • Pagkamanhid o pangingilo sa mga kalamnan
Recommended Medicines for Musculo-Skeletal
Paracetamol Drops 100mg/ml 15ml (TGP DBRL)-1
Paracetamol Susp 250mg/5ml 60ml (TGP DBRL)-1
Celecoxib Cap 200mg (TGP DBRL)-30
Paracetamol + PPA + Chlorphenamine Tab 325/25/2mg (FLUDEX)-100
Paracetamol Tab 500mg Flaps (TGP)-10
TGP paracetamol 500mg 100 tablets box
Generic Paracetamol Tablet 500mg - 100
Tramadol Hydrochloride Capsules 50mg (Relidol) - 100
Tramadol Cap 50mg (TGP)-100
Naproxen Tablets 500mg (NAFLAX) - 100
Paracetamol plus Ibuprofen Capsule 325mg/200 mg (ENERLAX) - 100
Paracetamol + Ibuprofen Tab 325mg/200mg (CURELAX)-100
Paracetamol Tramadol 100 tablets box
Tramadol Plus Paracetamol Film-coated Tablets 325mg 37.5mg (TGP - Dolcetal) - 100
Paracetamol Fevergan drops 100 ML
Paracetamol Drops 100mg/ml 15ml (FEVERGAN)-1
paracetamol Fevergan Syrup
Paracetamol Susp 125mg 60ml (FEVERGAN)-1
Paracetamol Suspension 250mg 60ml (FEVERGAN)
Paracetamol Tablet 500 mg (FEVERGAN) - 100
Recommended Medicines for Musculo-Skeletal
Paracetamol Drops 100mg/ml 15ml (TGP DBRL)-1
Paracetamol Susp 250mg/5ml 60ml (TGP DBRL)-1
Celecoxib Cap 200mg (TGP DBRL)-30
Paracetamol + PPA + Chlorphenamine Tab 325/25/2mg (FLUDEX)-100
Paracetamol Tab 500mg Flaps (TGP)-10
TGP paracetamol 500mg 100 tablets box
Generic Paracetamol Tablet 500mg - 100
Tramadol Hydrochloride Capsules 50mg (Relidol) - 100
Tramadol Cap 50mg (TGP)-100
Naproxen Tablets 500mg (NAFLAX) - 100
Paracetamol plus Ibuprofen Capsule 325mg/200 mg (ENERLAX) - 100
Paracetamol + Ibuprofen Tab 325mg/200mg (CURELAX)-100
Paracetamol Tramadol 100 tablets box
Tramadol Plus Paracetamol Film-coated Tablets 325mg 37.5mg (TGP - Dolcetal) - 100
Paracetamol Fevergan drops 100 ML
Paracetamol Drops 100mg/ml 15ml (FEVERGAN)-1
paracetamol Fevergan Syrup
Paracetamol Susp 125mg 60ml (FEVERGAN)-1
Paracetamol Suspension 250mg 60ml (FEVERGAN)
Paracetamol Tablet 500 mg (FEVERGAN) - 100
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top