Ano ang Sakit ng Katawan at Lagnat? | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Pain, Fever

Sakit sa katawan at lagnat: sanhi, sintomas, at gamot

Ang sakit sa katawan at lagnat ay mga karaniwang sintomas ng trangkaso o influenza o mas kilala sa tawag na flu. Minsan ay sinasamahan ito ng sakit sa ulo at pagkapagod.

sakit ng katawan at lagnat

Ano ang sakit sa katawan at lagnat?

Sa halip na isang kondisyon, ang sakit sa katawan na may kasamang lagnat ay maaaring senyales ng ibang mga sakit katulad ng trangkaso. Tinatawag na low grade fever ang isang lagnat kung nasa pagitan ng 37.8°C hanggang 38.5°C. Ang mga bata at sanggol na may lagnat na umaabot sa 38.5°C ay kinakailangan na ng agarang patnubay ng doktor.

Ano ang sanhi ng sakit ng katawan at lagnat?

Ang sakit sa katawan at lagnat ay kadalasa’y nag-ugat sa isang viral infection katulad ng influenza virus.

Kapag nakapasok ang virus sa katawan, inaalerto ng katawan ang mga white blood cells na labanan ang nabubuong impeksyon. Ang pangkaraniwang epekto nito ay sakit ng katawans at pagtaas ng temperatura upang patayin ang virus.

Ang trangkaso ay nakahahawa, kaya kinakailangan nilang mag-ingat at umiwas muna sa tao.

Ano ang mga sintomas ng sakit sa katawan at lagnat?

Ang mga taong tinatrangkaso ay may lagnat na mas mataas sa 37.8°C at nakararanas ng pananakit sa mga kasu-kasuan. Maliban dito, maaari ring makaramdam ng:

 • Sakit sa tiyan
 • Pananakit habang umiihi o madalas na pag-ihi
 • Ubo
 • Diarrhea o pagtatae
 • Pagod
 • Sakit sa kasu-kasuan
 • Sakit ng ulo
 • Pagkahilo na maaaring samahan ng pagsusuka
 • Pantal
 • Pamumula at pagiging sensitibo ng balat
 • Pagkahingal
 • Sore throat

Puwede ring makaramdam ng mga sumusunod na sintomas:

 • Pagkawala ng ganang kumain
 • Pagiging pasain
 • Naiinitan na hindi pinapawisan
 • Pagbaluktot ng kasu-kasuan at hirap sa paggalaw
 • Pamamaga ng lymph nodes

Ano ang gamot sa sakit ng katawan at lagnat?

Maaaring uminom ng mga nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) para mabawasan ang sakit katulad ng ibuprofen, naproxen sodium, indomethacin, o celecoxib. Puwede ring uminom ng paracetamol para bumaba ang lagnat.

Dahil maraming puwedeng maging sanhi ang sakit ng katawan at lagnat, mainam na ipaalam ito sa iyong doktor para mabigyan ng wastong drugs para sa sakit ng katawan at lagnat.

Kailan dapat pumunta sa ospital?

Agad na pumunta sa ospital kung nakararanas ng:

 • Pag-iba sa pag-iisip o ugali katulad ng pagkalito, pananamlay, pagha-hallucinate
 • Sakit sa dibdib o pagsikip ng dibdib
 • Walang mailabas na ihi
 • Pagbilis ng tibok ng puso (tachycardia)
 • Hirap sa paghinga
 • Matinding sakit
 • Pagsusuka ng dugo o pag-dumi ng dugo
 • Seizure
Recommended Medicines for Musculo-Skeletal
Paracetamol Drops 100mg/ml 15ml (TGP DBRL)-1
Paracetamol Susp 250mg/5ml 60ml (TGP DBRL)-1
Celecoxib Cap 200mg (TGP DBRL)-30
Paracetamol + PPA + Chlorphenamine Tab 325/25/2mg (FLUDEX)-100
Paracetamol Tab 500mg Flaps (TGP)-10
Tramadol Cap 50mg (TGP)-100
Naproxen Tablets 500mg (NAFLAX) - 100
Paracetamol plus Ibuprofen Capsule 325mg/200 mg (ENERLAX) - 100
Paracetamol + Ibuprofen Tab 325mg/200mg (CURELAX)-100
Paracetamol Tramadol 100 tablets box
Tramadol Plus Paracetamol Film-coated Tablets 325mg 37.5mg (TGP - Dolcetal) - 100
Paracetamol Fevergan drops 100 ML
Paracetamol Drops 100mg/ml 15ml (FEVERGAN)-1
paracetamol Fevergan Syrup
Paracetamol Susp 125mg 60ml (FEVERGAN)-1
Paracetamol Suspension 250mg 60ml (FEVERGAN)
Paracetamol Tablet 500 mg (FEVERGAN) - 100
TGP paracetamol 500mg 100 tablets box
Generic Paracetamol Tablet 500mg - 100
Tramadol Hydrochloride Capsules 50mg (Relidol) - 100
Recommended Medicines for Musculo-Skeletal
Paracetamol Drops 100mg/ml 15ml (TGP DBRL)-1
Paracetamol Susp 250mg/5ml 60ml (TGP DBRL)-1
Celecoxib Cap 200mg (TGP DBRL)-30
Paracetamol + PPA + Chlorphenamine Tab 325/25/2mg (FLUDEX)-100
Paracetamol Tab 500mg Flaps (TGP)-10
Tramadol Cap 50mg (TGP)-100
Naproxen Tablets 500mg (NAFLAX) - 100
Paracetamol plus Ibuprofen Capsule 325mg/200 mg (ENERLAX) - 100
Paracetamol + Ibuprofen Tab 325mg/200mg (CURELAX)-100
Paracetamol Tramadol 100 tablets box
Tramadol Plus Paracetamol Film-coated Tablets 325mg 37.5mg (TGP - Dolcetal) - 100
Paracetamol Fevergan drops 100 ML
Paracetamol Drops 100mg/ml 15ml (FEVERGAN)-1
paracetamol Fevergan Syrup
Paracetamol Susp 125mg 60ml (FEVERGAN)-1
Paracetamol Suspension 250mg 60ml (FEVERGAN)
Paracetamol Tablet 500 mg (FEVERGAN) - 100
TGP paracetamol 500mg 100 tablets box
Generic Paracetamol Tablet 500mg - 100
Tramadol Hydrochloride Capsules 50mg (Relidol) - 100
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top