National Dental Hygiene Month: Oral Care for Adults - Drugstore Philippines - The Generics Pharmacy

National Dental Hygiene Month: Oral Care for Adults

How can you practice oral care for adults?

  1. Brush Your Teeth and Tongue
  2. Floss Regularly
  3. Use Fluoride Toothpaste
  4. Swish Oral Mouthwash
  5. Stay Away From Sweets and Acidic Food
  6. Schedule Regular Dental Check-Ups

As we observe National Dental Hygiene Month this October, we are doing our part in spreading awareness about the importance of proper oral care for adults. Walang sinuman ang dapat magdusa mula sa mga iba’t ibang uri ng impeksyon sa bibig, ngipin, dila, at gilagid dahil nakokompromiso nito ang pangkalahatang kalusugan ng isang tao. Ipagpatuloy lamang ang pagbabasa sa artikulong ito upang lumawak ang iyong kaalaman tungkol sa tamang kalinisang pambibig.

Why Is Oral Care For Adults Important?

White teeth due to proper oral care for adults

As you get older, maintaining proper oral health becomes more essential. Your mouth is the window into the rest of your body and it often helps doctors detect early symptoms of serious diseases such as heart disease, kidney disease, and diabetes. Left unchecked, poor oral care can lead to a buildup of dental plaque along the gumline, which creates an environment for bacterial infections.

Let’s not forget about the enzymes in your saliva that attack viral pathogens in a variety of ways. Without proper oral hygiene, they are weakened. If you don’t already have enough reason to practice proper oral care, its relationship with overall health provides you with even more.

Brush Your Teeth and Tongue

Pangkaraniwang kaalaman na dapat magsipilyo ng regular. Gayunpaman, may mga iba na hindi alam kung paano ito gawin ng maayos. Siguraduhin na magsipilyo sa loob nang dalawang minuto nang hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw. Dapat itong gawin lalo na tuwing paggising sa umaga, bago matulog, at matapos kumain.

Take your time. Igalaw ang sepilyo ng pabilog upang alisin ang plaque ng lubusan. Ang hindi naalis na plaque ay maaring tumigas at humantong sa pag-buildup ng cavities at iba’t ibang impeksyon. Huwag ring kalimutang linisin ang iyong dila.

Floss Regularly

A woman flossing her teeth

Many people tend to neglect to floss. However, you must remember that it’s an essential part of proper oral care. Flossing allows you to further clean between teeth and remove plaque that can lead to cavities or gum disease from areas where a toothbrush can’t reach. Doing it once a day is highly recommended!

Use Fluoride Toothpaste

Pagdating sa toothpaste, maraming mga mahahalagang elemento na dapat hanapin kaysa sa pangpaputi at lasa. Pumili ng toothpaste na naglalaman ng fluoride. Ang fluoride ay nagsisilbing depensa laban sa pagkabulok ng ngipin. Bukod dito, pinapatibay ng fluoride ang enamel ng ngipin. Ang enamel ay ang matigas at panlabas na layer ng iyong mga ngipin na nagsisilbing proteksyon laban sa pagkabulok.

Swish Oral Mouthwash

A woman gargling mouthwash

Ang oral mouthwash ay isang likidong produkto na ginagamit upang lubusang linisin ang iyong mga ngipin, gilagid, at bibig. Karaniwan itong naglalaman ng sangkap na antiseptiko na pumapatay sa bacteria.

Ugaliing mag-mumog ng mouthwash dalawang beses sa isang araw upang mabawasan ang iyong mga plaque sa bibig na hindi naaabot ng toothbrush. Ito rin ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan para magkaroon ng fresh breath.

Kung nais mong mapanatiling malinis ang iyong bibig, pumunta sa iyong pinakamalapit na The Generics Pharmacy store at bumili ng oral mouthwash.

Stay Away From Sweets and Acidic Food

Ang matatamis na pagkain ay nagdudulot ng pagdami ng acid sa bibig na nakakasira sa enamel. Karamihan sa mga carbonated softdrink ay acidic at samakatuwid, masama para sa iyong ngipin. Habang hindi mo kinakailangang tigilan ng lubos ang mga naturang pagkain, mas makabubuting iwasan ang pagkain ng mga ito ng madalas.

Schedule Regular Dental Check-Ups

A woman at a dentist appointment

Even the most dutiful brushes and flossers need to schedule dental check-ups regularly. You should see your dentist at least twice a year. Not only can dentists detect cavities, but they will also be able to tell if you have other dental issues as well. Doing so is especially helpful because they will recommend the treatments.

Key Takeaway

As we observe National Dental Hygiene Month, we want to spread awareness about how to properly care for your mouth, teeth, tongue, and gums. Knowing about proper oral care for adults is essential. Always remember that it impacts your overall health and well-being.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Scroll to Top