How Can You Prevent Spreading Cough and Colds? | The Generics Pharmacy

How Can You Prevent Spreading Cough and Colds?

How Can You Prevent Spreading Cough and Colds?

How do you prevent spreading coughs and colds?

  1. Always wash your hands
  2. Cover up
  3. Stop using each others’ things

Panahon na ng ubo’t sipon. Malamang ay may isa sa inyong pamilya na nakakaranas na nito o kaya naman ikaw ay may kakilalang nagdurusa na dito. This means you should start stocking up with some medicine for coughs and colds just in case you’ll need it. You should always be ready just in case you or one of your family members suddenly catches it.

Pero hindi lang dapat ang pag-gamot ang iyong iisipin. As they say, prevention is better than cure. That’s why you should also know how to prevent yourself from getting coughs and colds in the first place and further spreading it. Ang pag inom ng gamot ay hindi palaging makakatulong sa pag-iwas at pagpigil ng pagkalat ng sakit na ito. Ngunit marami kang ibang pwede gawin upang mapigilan ito. Take a look at this short list of things you can do to stop coughs and colds from spreading.

Always Wash Your Hands

Personal hygiene goes a long way in keeping you safe from viruses. Malimit ito maliitin dahil sa mata ng mga hindi nakaaalam, ang paghugas ng kamay ay hindi isang pangaraw-araw na gawain. Dahil dito maraming hindi naniniwala na nakakatulong ito sa pagpigil ng paglaganap ng mga sakit.

According to the Center for Disease Control and Prevention, around 80% of infectious diseases are spread through physical contact. In the case of cold germs, they can get onto the hands, and from there into the eyes, nose, or mouth — that is if you don’t wash your hands regularly.

Ugaliing maghugas ng kamay bago at matapos humawak ng kung ano mang bagay na maaaring pamugaran ng mga sakit. Maghugas din ng kamay pagkatapos mo makipagusap sa taong may ubo’t sipon. Tandaan na madaling kumalat ang mga germs, kaya mas maganda ng maingat ka kaysa magkasakit ka.

Always bring hand sanitizers when you’re outside. Wash your hands thoroughly with soap and water. Scrub for at least 20 seconds.

Cover Up

Cover Up

Karamihan ng mga Pilipino ay pinalaking pinapatakpan ang bibig kapag bumabahing o umuubo. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na kapag ginawa mo ito, linilipat mo lang ang lahat ng germs sa iyong kamay.

It’s a lot better for you to cough or sneeze on the crook of your elbow or into a tissue. By doing so, you won’t risk getting the cough germs all over your hands and accidentally spread it to other people.

Stop Using Each Others’ Things

It’s almost natural for people to share what they have with others, especially at home. However, that’s something that you shouldn’t when you’re sick. Make sure that you have your own water bottle, towel, and other personal items when you go out. You can also use disposable utensils when you eat to prevent your germs from spreading like wildfire to everyone you live with.

Ugaliin rin i-disinfect ang iyong mga kagamitan pagkatapos gamitin ang mga ito para hindi manatili dito ang mga germs. Siguraduhing palagi itong malinis, pati na rin ang mga iba mong hinahawakan tulad ng mga lamesa, pinto, atbp.

Key Takeaway

Ang ubo’t sipon ay isa sa mga pinakamadaling kumalat na sakit sa buong mundo. Pero ito rin ay isa sa pinakamadaling maiwasan. In addition to stocking up for medicine for cough and colds, you can also make an effort to prevent yourself from catching it. Be knowledgeable about how to prevent catching and spreading coughs and colds, and you’ll save a lot of time, suffering, and money!

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic Acid Tablet Vitamin
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl AlcoMoist 500 ML
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Scroll to Top