Yoga Poses To Promote Blood Circulation | The Generics Pharmacy

Yoga Poses To Promote Blood Circulation

Which yoga poses can promote better blood circulation?

  1. Advantages of Yoga
  2. Mountain Pose
  3. Chair Pose
  4. Warrior II
  5. Downward Dog
  6. Savasana

Bukod sa pag inom ng gamot sa high blood, kinakailangan rin ang tamang dyeta at exercise para mapanatiling malusog ang iyong puso. Ang yoga ay isang klase ng exercise na nakakahikayat ng mabuting pagdaloy ng dugo sa buong katawan. Like medicine for coughs and colds, it aims to relieve the tension happening within your body. Read on to learn more about the advantages of yoga and some popular yoga poses.

Advantages of Yoga

Before we start, you might be wondering, bakit importante ang yoga?

Ang layunin ng yoga ay pabutihin ang relasyon ng iyong pag-iisip sa iyong katawan. Yoga includes exercises where you do deep breathing, meditation, and poses that stretch your different muscles.

Yoga comes in different stages. The more advanced you get, the more specialized poses you can do. It is important to do these poses properly to get the full benefits.

Ito ang ilang halimbawa ng yoga poses na makakatulong mapanatili ang iyong kalusugan.

Mountain Pose

Advantages of Yoga

To start off easy, begin with the mountain pose. Tumayo ng tuwid, ilagay ang iyong mga braso sa gilid, at huminga ng malalim. For a more calming experience, keep your eyes closed the whole time.

Manatiling nakatayo at humihinga ng malalim ng 20 seconds.

Chair Pose

For your next pose, begin with the mountain pose. Slowly bend your knees and lower yourself down. Ang pakiramdam mo dapat ay parang umuupo ka sa isang silya. Do not overdo it; go only as far as your body will let you. Pagkatapos, itaas ang iyong mga kamay sa taas ng iyong ulo.

Manatiling nakatayo at humihinga ng malalim ng 10 seconds.

Downward Dog

Downward Dog

This next pose improves the flow of your blood to your brain and strengthens your legs. Magsimula ng naka-dapa sa sahig. You should be on all fours. Huminga ng malalim at diinan ang puwersa ng iyong mga kamay. As you exhale, lift your hips in the air while straightening your legs and arms.

Huminga ng malalim ng 5 seconds.

Warrior II

Warrior II

This pose is done after the downward dog. Do the downward dog at itapak ang iyong kanang paa sa gilid ng iyong kamay. Twist your left foot so it matches the length of the mat. Take a deep breath and as you exhale, tumayo at itaas ang iyong kamay. Extend your arms to form a “T” shape.

Huminga ng malalim ng 10 seconds.

Savasana

Savasana

The last pose for any yoga session is the savasana. Umupo o humiga, depende sa iyong pinaka-komportableng posisyon. This is a form of meditation. Close your eyes and imagine that each part of your body is starting to relax, from the tip of your toes to the top of your head. Take deep breaths and let go of the tension in each part of your body.

Stay in this position for as long as you want, taking deep and calming breaths.

This is the end of your yoga session for now.

Key Takeaway

Ang yoga ay makakatulong pabutihin ang iyong kalusugan. Make sure to constantly practice these poses in order for them to have a long term effect on your body. Ngunit, hindi sapat ang yoga lamang sa pag-gamot ng mga sakit sa puso.

Kapag napansin mo na tumataas ang iyong blood pressure, mas mabuti na uminom na lamang ng gamot sa high blood. Live a good and healthy life with a balanced diet and proper exercise, but also listen to your doctor in terms of what medicine you should take.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Scroll to Top