Healthy Lifestyle
Mga Vitamins Para Sa Puyat at Pagod

November 18, 2020

Ano ang mga vitamins para sa puyat at pagod? Vitamin C Vitamin B12 Vitamin B Complex Iron Complete Multivitamins Lahat ng mga tao ay may pang-araw-araw na responsibilidad na kailangang gampanan. Ngunit sa katagalan ay hindi maiiwasan na magresulta ito sa pagkapagod at kawalan ng tulog. Upang maiwasan ito, kinakailangan uminom ng vitamins para sa…

Dental Health
National Dental Hygiene Month: Oral Care for Adults

October 28, 2020

How can you practice oral care for adults? Brush Your Teeth and Tongue Floss Regularly Use Fluoride Toothpaste Swish Oral Mouthwash Stay Away From Sweets and Acidic Food Schedule Regular Dental Check-Ups As we observe National Dental Hygiene Month this October, we are doing our part in spreading awareness about the importance of proper oral…

Cough
Things To Do When You Have a Dry Cough

October 14, 2020

What should you do when you have a dry cough? Take Dry Cough Medicine Stay Away from Respiratory Triggers and Irritants Gargle Salt Water No one wants to develop a pesky and uncomfortable dry cough — especially while the world is in the middle of a pandemic. In fact, a dry cough is one of…

COVID-19
Paano Mag Self-Quarantine Habang May Sakit

October 6, 2020

Paano mag self-quarantine? Stay Strictly At Home Separate Yourself From Others Monitor Your Symptoms Take The Necessary Vitamins and Medication Take Care Of Yourself When To Seek Medical Help Noong nakaraan, nakasaad na talaga na dapat kang manatili sa bahay at magpahinga kapag ikaw ay may sakit. Gayunpaman, sa harap ng pandemiyang ito, ang pag…

Healthy Lifestyle
4 Outstanding Health Benefits Of Ginkgo Biloba

September 21, 2020

What are the health benefits of Ginkgo biloba? Incredible Antioxidant Profile Fights Inflammation Better Blood Circulation Healthier Overall Brain Health There will always be room for anything that improves health and wellness. After all, who wouldn’t want more options for a healthier lifestyle? Here at The Generics Pharmacy, we aim to provide individuals with more…