5 Medical Tests To Diagnose Diabetes | The Generics Pharmacy

5 Medical Tests To Diagnose Diabetes

5 Medical Tests To Diagnose Diabetes

What medical tests can diagnose diabetes?

  1. Who should be screened for diabetes?
  2. Glycated Hemoglobin (A1C) Test
  3. Oral Glucose Tolerance Test
  4. Random Blood Sugar Test
  5. Fasting Blood Sugar Test

Diabetes is a sickness that causes your blood glucose levels, also called blood sugar levels, to be too high. Luckily, medicine for diabetes can slow down your body’s production of blood sugar. If you think you might have this condition, the symptoms that you should look out for are intense thirst and hunger, constant peeing, and slow-healing wounds. Kung napapansin mo ang mga sintomas na ito sa iyong sarili, magpatingin na sa iyong doktor upang mabigyan ng tamang pagsusuri.

Read on to learn about the different medical tests used by doctors to diagnose diabetes.

Who should be screened for diabetes?

Who should be screened for diabetes?

Sino sino ang dapat magpatingin para makita kung mayroon silang diyabetes? Ayon sa American Diabetes Association, dapat magpatingin ang mga taong edad 45 na taong gulang pataas. Sinasabi na mas magandang magpatingin kada tatlong taon, lalo na sa mga taong mabibigat ang timbang. Kung meron kang kamag-anak na may diabetes, mas maganda na madalas magpatingin habang bata pa.

Upang makita talaga kung mayroon kang diyabetes, may limang klaseng pagsusuri na pwedeng ipagawa sa iyo ng iyong doktor.

Glycated Hemoglobin (A1C) Test

Glycated Hemoglobin (A1C) Test

The Glycated Hemoglobin (A1C) Test is a blood test that can check your average blood sugar levels for the last two or three months. Average blood glucose levels are 5.7%. If your levels are 5.7-6.4%, you are considered at risk for diabetes. If your level is 6.5% or higher, then you will be diagnosed with diabetes.

Another type of test that makes use of blood samples is the Oral Glucose Tolerance Test.

Oral Glucose Tolerance Test

Oral Glucose Tolerance Test

Ang Oral Glucose Tolerance Test ay hindi kadalasang ginagamit para sa lahat ng tao. Mas ginagamit ito para sa mga babaeng nagbubuntis. Bago ang pagsusuri na ito, kinakailangan na huwag ka kumain o uminom mula sa nakaraan na gabi. Sa araw ng pagsusuri, paiinumin ka ng matamis na likido sa ospital. Pagkatapos, kukunan ka ng dugo kada isang oras upang makita ang iyong blood sugar levels.

The normal levels are 140 mg/dL. If your results are 140 to 199 mg/dL, then you are at risk of developing diabetes. If you have a reading of 200 mg/dL or higher, then you will be diagnosed with the condition. Another type of test that you can get done is a random blood sugar test.

Random Blood Sugar Test

Random Blood Sugar Test

In a Random Blood Sugar Test, fasting is unnecessary, unlike any other tests. If you are experiencing extreme symptoms, this test may immediately be prescribed for you. Similar to the previous test, results of 200 mg/dL or higher means that you have diabetes. Another planned blood sugar test is the Fasting Blood Sugar Test.

Fasting Blood Sugar Test

Fasting Blood Sugar Test

Sa Fasting Blood Sugar Test, hindi ka maaring kumain o uminom sa oras na ibinigay sayo ng iyong doctor bago ka kuhaan ng blood sample. Ang normal na lebel ay 100 mg/dL. Ang ibig sabihin ng lebel na 100 to 125 mg/dL ay pwede kang magkaroon ng diyabetes. Ang 126 mg/dL at pataas sa dalawang magkaibang pagsusuri ay kumpirmasyon ng pagkaroon mo ng diyabetes.

These are just some of the tests that your doctor may prescribe.

Key Takeaway

Importante na mahuli ang diyabetes habang maaga pa ito upang mapanatiling kontrolado ang mga sintomas. Mahalaga ang pag alam ng mga sintomas ng iba’t ibang sakit nang sa ganon ay agarang mapasuri ito sa iyong doktor. Isang halimbawa na ang diyabetes, mas magandang mas maaga ito masuri upang malaman agad ang estado nito. If you are diagnosed with diabetes, talk to your doctor for the best medicine for diabetes that will work for you.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Cetirizine 10ml grape syrup
Cetirizine Drops 10mg/10ml
TGP Cetirizine Syrup
Cetirizine Syrup 5mg/5ml 60ml (TGP)-1
Isoniazid 300mg Tablet
Isoniazid Tab 300mg (TGP)-100
Scroll to Top