Paano Mag Self-Quarantine Habang May Sakit - Drugstore Philippines - The Generics Pharmacy

Paano Mag Self-Quarantine Habang May Sakit

Paano mag self-quarantine?

  1. Stay Strictly At Home
  2. Separate Yourself From Others
  3. Monitor Your Symptoms
  4. Take The Necessary Vitamins and Medication
  5. Take Care Of Yourself
  6. When To Seek Medical Help

Noong nakaraan, nakasaad na talaga na dapat kang manatili sa bahay at magpahinga kapag ikaw ay may sakit. Gayunpaman, sa harap ng pandemiyang ito, ang pag self-quarantine ay talaga nang kinakailangan. Lalo na’t ang COVID-19 ay may potensyal na sintomas, kaya mas mahirap makakuha ng tumpak na pagbasa sa kung sino ang maaaring may dala nito. At kahit wala kang sakit, kinakailangan ang pag-quarantine kung na-expose ka sa sinumang nagkaroon ng COVID-19 virus. Kaya mahalaga malaman kung paano mag self-quarantine. Pero paano nga ba ito ginagawa? Narito ang mga proseso sa pag self-quarantine:

Stay Strictly At Home

No ifs or buts, if you are feeling under the weather, have a cold, or any sort of symptoms of sickness, stay strictly at home. This step cannot be stressed enough. Self-quarantine is not only for your sake but for the sake of others as well. Going out to public places or doing activities that put you in contact with others will higher the chances of the transmission of any bacteria. And even if you feel improved and well, it’s best to give yourself some downtime to complete your recovery. Remember, you are sick. Never strain and push yourself to do anything that can further harm your health.

In the case where you are self-isolating when you’ve been exposed to someone affected with COVID-19, the recommended length of quarantine is 14 days after your last contact with them.

Separate Yourself From People At Home

A woman in self-quarantine due to being sick

Kung nakatira ka sa isang bahay kasama ang iyong pamilya, mahalaga na ihiwalay mo ang iyong sarili sa isang lugar o kwarto. Manantiling malayo sa mga miyembro ng iyong pamilya hangga’t maaari para sa kanilang kalusugan at kaligtasan.

Lumabas lamang kung ito ay kinakakailangan. Mahusay rin na itabi sa iyong sarili ang mga kagamitan katulad ng utensils, beddings, pagkain, at iba pa para mabasawan ang anumang transmission.

Monitor Your Symptoms

Monitoring your symptoms while you are on self-quarantine is vital. This will allow you to know what medicine to take, the next steps you should be taking, and if you should already seek medical help. In the case where you have a fever, it’s best to have a thermometer on hand for an accurate reading. Take note of your temperatures accordingly and observe.

COVID-19 presents itself in many different types of symptoms, and some of these are similar to a cold or the flu. This is why it is important to monitor your health — especially if you’ve been in close contact with someone with COVID-19. Read about the different severities and symptoms of COVID-19 and seek medical help when needed.

Take The Necessary Vitamins and Medication

A COVID-positive person taking vitamins and medication

Ayon sa iyong sintomas, maaari kang uminom ng mga vitamins at over-the-counter medications para matulungan ito. Pero kung iinom ka ng over-the-counter na gamot, dapat naaayon ito sa itinuro o nireseta ng iyong doctor (kung kinakailangan). Maghanap ng gamot sa iyong first-aid kit o magpatakbo ng isang tao sa pinakamalapit na The Generics Pharmacy store sa inyo.

Take Care Of Yourself

During this time, it’s best to give yourself the utmost care. Don’t do anything that will strain yourself or your health. Give yourself a sponge bath, get ample rest, and drink plenty of water. The goal here is complete recovery.

When To Seek Medical Help

A woman at the hospital due to COVID-19

If you’ve taken the necessary steps above yet symptoms still persist or if you’ve been feeling emergency symptoms, seek medical care immediately. Don’t wait for your symptoms to worsen and get yourself to the nearest medical facility that accepts COVID-19 patients.

Key Takeaway

Sa mga oras na ito, mahalaga na malaman kung paano mag self-quarantine kapag ikaw ay may sakit. Para ito sa kaligtasan mo at sa mga tao sa iyong paligid. Gawin natin lahat ang parte natin upan mapatag ang curve!

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Scroll to Top