Grandparents Day: 5 Essential Health Tips for Seniors | The Generics Pharmacy

Grandparents Day: 5 Essential Health Tips for Seniors

What are some essential health tips for seniors?

  1. Stay Physically Active
  2. Consume Healthy and Well-Balanced Meals
  3. Take Prescribed Medicine
  4. Invest in Vitamins and Supplements
  5. Attend Regular Checkups

Grandparents deserve every amount of love in this world. They always do their best to take care of the kids, keep the family together, and maintain a happy home. This September, National Grandparents Day is just around the corner. It is the perfect opportunity to give back and show them how much you love and care for them with these senior health tips!

Stay Physically Active

Seniors jogging to stay active

Ang exercise o kahit anong physical activity araw-araw ay makakatulong na mapawi ang ilan sa mga epekto ng pagtanda. Ang regular na exercise ay maaaring mapabuti ang mental health at cognitive function. Ito rin ay isang mahalagang parte sa prevention ng ilang mga malalang sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, kanser sa breast at colon, at osteoporosis.

Ito ay importante na gawin araw-araw. Ayon sa CDC, inirekomenda nila ang 150 minutes ng moderate-intensity activities (tulad ng swimming o brisk walking) bawat linggo. Inirerekumennda rin nila ang muscle-strengthening activities paminsan minsan. Tingnan ang mga nirerekomenda nilang activity dito.

Consume Healthy and Well-Balanced Meals

Food is the best source of vitamins and nutrients, so it’s best to keep the meals of seniors as healthy and as balanced as possible. Plus, as individuals get older their bodies tend to absorb fewer nutrients. Make sure that meals are always packed and consist of greens, vegetables, lean meats, and grains. Stay away from foods that are high in cholesterol, sodium, and transfat as they are simply not good for the body and can cause serious medical conditions.

Take Prescribed Medicine

A senior woman taking her prescribed medicine

Kung niresetahan ka ng iyong doktor ng gamot para sa pagpapanantili ng kalagayan o para sa iyong underlying conditions, mahalaga na inumin ito sa tamang oras. Huwag tumigil sa pag-inom ng gamot nang hindi kumukunsulta sa iyong doktor.

Invest in Vitamins and Supplements

As stated above, seniors absorb fewer nutrients compared to younger bodies. To make sure you consume the right amount of nutrients and vitamins daily, it’s best to pair your daily routine and meals with the proper supplements. This will keep the body well-rounded every day.

Additionally, there are supplements that are catered to different benefits. So if you’re looking to lower your cholesterol levels, decrease blood sugar, and improve heart health, there is definitely something out there for it. Look into our wide variety here at The Generics Pharmacy!

Attend Regular Checkups

Asian grandparents attending a regular checkup

Ang mga regular na check-up sa doctor ay importante, kahit sa mga oras na wala silang nararamdaman na sakit. Ang mga dentista, doktor ng mata, at mga specialized doctors ay maaaring makahuli nang maagang sakit at problema. Tiyaking mag-schedule ng mga appointment taun-taon, bawat 6 na buwan, o kahit kailan kinakailangan.

Key Takeaway

Remember, your lolos and lolas are not getting any younger. While there is no way to prevent them from aging, you can keep their bodies stronger, help them live a healthier life, and prevent conditions that may come their way with these senior health tips!

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Cetirizine Drops 10mg/10ml
Scroll to Top